Meditationsskolen - logo

Uddannelse til integral meditationsvejleder

Ved Kenneth Sørensen og gæstelærer

Start 15 marts, Mariager, Jylland, Retrætestedet www.tidslommen.dk

2 ledige pladser


Det er med stor glæde, at vi præsenterer denne etårige uddannelse til integral meditationsvejleder. Her udvikler du en række kernekompetencer der gør det muligt for dig at vejlede andre mennesker i grundlæggende meditation.

Verden er i forandring og aldrig har der været et større behov for at vejlede mennesker i at bringe det bedste frem i sig selv. Meditation er et væsentligt bidrag i den retning. Meditation forandrer verden fordi du forandrer dig.

Meditation er blevet kaldt for kongevejen til sjælen, og meditationsskolens formål er netop at bidrage til at du finder din sjælsvej, dit livsformål og udfolder den i et skabende liv som fx meditationsvejleder.

Det er ikke muligt at vejlede andre i meditation uden at man selv har gennemgået en grundig personlig og spirituel udvikling. Derfor er uddannelsen til meditationsvejleder målrettet mod at give dig syv essentielle kompetencer. Evne til at:


meditationsskole-1.jpg1. Opdage og identificere din inderste essens – Sjælen

2. Forvandle de sider af din natur, som står i vejen for din sjæls fulde udtryk i livet.

3. Facillitere en dybtgående meditationspraksis

4. Praktisere de syv grundlæggende meditationstyper (se nedenfor)

5. Anvende meditation på tre forskellige niveauer: fysisk, psykologisk og spirituelt

6. Vejlede andre mennesker i grundlæggende meditation

7. Kunne tale om meditation i et integralt og sjælspsykologisk sprog.


Grunduddannelsen henvender sig til alle med en sund personlighed, der ønsker at meditere også selvom de ikke ønsker at virke som meditationsvejleder. 

VIDEO: Her finder du et videoforedrag om de syv veje til sjælen, som udmærket beskriver et centralt fokus i uddannelsen: http://vimeo.com/30980390


 

Meditationskolens filosofiske baggrund


 

Hvorfor meditere?

Meditation er et af de vigtigste redskaber til at forandre den menneskelige bevidsthed, og dermed bidrage til at skabe en ny kultur, der hvor vi lever og virker. Selve meditationens formål er nemlig at kontakte sjælsbevidstheden, det gode, det sande og det skønne i hjertet af ethvert menneske og at udtrykke den i verden.

meditationsskole-2.jpgVi skelner mellem tre forskellige virkninger af meditation: fysisk, psykologisk og spirituel.: Meditation kan skabe en dybere afspændt krop med veldokumenterede helsebringende effekter, som fx nedsat stress. Den kan også bidrage til at udvikle din personlighed ved at frembringe helt nye kvaliteter fx større accept, mod og selvværd.

Meditation kan også udvide din bevidsthed mod det universelle således at du opnår en forening med den større helhed du er en del af. Herunder oplevelser af en altomfattende kærlighed, dybe indsigter i din inderste natur, inspirationer af kunstnerisk, videnskabelig og etisk art afhængig af dit temperament. Det er også i den udvidede bevidsthed at du finder meningen og dit livsformål i den større sammenhæng.

Som meditationsvejleder skal du have kendskab til alle tre niveauer.


Hvilke typer meditation?


Der findes to grundlæggende meditationsformer; den passive og aktive meditationsform. Herfra udspringer der syv væsensforskellige meditationsmetoder, syv veje til personlig og spirituel udvikling.

meditationsskole-3.jpgDen passive form er rettet mod selve bevidstheden og kaldes ofte for Nærværsmeditation eller Mindfulness. Fokus er at opleve sig selv som den rene vågne bevidsthed uden indhold af tanker, følelser eller sansninger. Den giver ofte stor indre ro, en ubundet frihed og klarhed omkring hvem man er og hvad ens livsformål handler om. Herfra kan det autentiske liv vælges. Den kan også udvide bevidstheden ud i det universelle, således at den personlige identitet træder i baggrunden og det evige fredfyldte NU træder i stedet.

Den aktive form søger at skabe helt konkrete ændringer i personligheden og dermed i verden ved at lade sjælsbevidstheden manifestere sig fuldt ud. Den fokuserer på det frigjorte udtryk af helt nye kvaliteter og evner, således at kærligheden, visdommen og skønheden kan manifestere sig fuldt ud i en frit og skabende livsudfoldelse. Ud af bevidsthedens rene hvide lys manifesterer de syv manifesterende livsenergier sig.

Begge former er vigtige at kunne mestre og indgår på grunduddannelsen til integral meditationsvejleder.


Hvad mener vi med Integral?

meditationsskole-4.jpgMennesker er grundlæggende set forskellige i deres psykologiske sammensætning. Derfor er det væsentligt som meditationsvejleder at kunne tilbyde et helt spektrum af forskellige meditationsteknikker, som er målrettet den pågældende type man står overfor. En sådan helhedsorienteret tilgang til meditation kalder vi for integral. Det vil sige den kommer hele vejen rundt om personens individuelle, sociale og samfundsmæssige liv og inkluderer alle niveauer fra krop til sjæl.

Meditation er energiarbejde, det er evnen til at mestre de mangfoldige energier vi består af. Energipsykologien taler om at alt er energi og består af syv universelle livsenergier eller livsfloder. De kaldes vilje, kærlighed, intelligens, skønhed, sandhed, hengivenhed og manifestation. Et hvert menneske har syv psykologiske funktioner og hjernecentre som formidler disse livsenergier. Det er udviklingen af disse psykologiske funktioner som en integral meditation kan udfolde.

Meditation giver adgang til fire niveauer af bevidsthed.
meditationsskole-5.jpgEn stor del af den meditation der tilbydes i vesten er hovedsagelig rettet mod fysisk helse gennem afslapning og stressreduktion. Men det er kun en lille del af det meditationen kan gøre for dig. Meditation kan også bidrage til at udvikle helt nye sider af din personlighed og sætte dig i kontakt med sjælen, der er din essentielle natur. Ultimativt kan meditation føre dig ind i kosmiske og universelle tilstande, hvor du forenes med den større helhed du er en del af. En dybdegående meditationspraksis kan inkludere alle niveauer og den bliver integral når den gør. De fire niveauer er krop, psyke (tanker og følelser), sjæl og ånd.

Meditation er kun et led i en større spirituel praksis
Hvis meditation (spiritwork) skal sættes ind i en virkelig spirituel og integral livspraksis, så skal den suppleres med bodywork (holde kroppen i form) mindwork (studier), shadowwork (psykoterapi e.l.), servicework (samfundsengagement). Alle fem livspraksisser er integreret på uddannelsen.De syv moduler


Meditationsskolens grunduddannelse er bygget op omkring arbejdet med de syv universelle livsenergier og livsfloder og udviklingen af de syv psykologiske funktioner. Gennem teori, meditation, øvelser og gruppedialoger vil vi guide de studerende gennem alle syv meditationer og alle fire niveauer af bevidsthed.

1. Bevidsthed og Vilje – Jeg opdager mit sande selv og vil udfolde det.

meditationsskole-6.jpgDette modul fokuserer på opdagelsen af den dybere identitet, der er bag tanker, følelser og handlinger. Det er oplevelsen af den vågne iagttager og det rene nærvær, der opstår når vi befries fra tankestrømmens kværnende aktivitet. I denne rene fredfyldte bevidsthed opstår viljen til at være. Viljen til at leve og udfolde sig autentisk. Vi vil udforske de to grundlæggende meditationstyper: Nærværsmeditation og Værensmeditation for derigennem at afklare hvem vi er (identitet) og hvad vi dybest set vil (livsformål).

Motto: ”Jeg er – Jeg vil”
Målrettet den dynamiske personlighedstype
Teorier: Den dynamiske type, Regnbueovalen, integral meditation og livspraksis, chakrasystemet, opstart af meditationspraksis

2. Kærlighed-visdom. Jeg elsker alt hvad der er.

meditationsskole-7.jpgDette modul fokuserer på at åbne hjertet for den universelle kærlighed, der elsker alt hvad der eksisterer i vores bevidsthed, uanset om det er mørkt eller lyst. Det udvikler det rummelige accepterende hjerte og en strøm af ”Loving-Kindness”. Det vi kan rumme i os selv kan vi også favne i andre, det vi forstår i os selv fører til visdom i forbindelse med andre. Vi vil arbejde med hjertets accepterende væren som udvikler vores kapacitet for kærlighed og visdom. Hjertemeditationen vil være i fokus på dette modul.

Motto: ”Jeg elsker og bliver ét”.
Målrettet den sensitive personlighedstype
Teorier: Den sensitive holotype, Hjertets 12 energier, chakrasystemet II

3. Oplysende intelligens – Jeg ser livet fra helhedens perspektiv

meditationsskole-8.jpgDette modul åbner sindet for det indre kollektive netværk af energier, som du er en del af. Din familie, venner, kollegaer og bekendtskabskreds udgør en helhed som er i en kontinuerligt telepatisk udveksling. At se hvorledes du udgør en unik celle i dit netværk, men også i den større åndelige helhed du er en del af, giver nye perspektiver på dit sjælsformål og den mening dit liv udfolder. Gennem refleksiv og receptiv meditation vil du lære at modtage inspiration fra de åndelige lag af din bevidsthed og stimulere dit netværk med lys, således at du bidrager med oplysning.

Motto: ”Jeg ser og væver helhed”
Målrettet den mentale personlighedstype
Teorier: Den mentale holotype, AQAL-modellen, ovaler i dialog, sjælens gruppebevidsthed, kollektiv intelligens

4. Harmoni – Jeg bringer lys ind i mørket så der opstår skønhed

meditationsskole-9.jpgSjælens grundtone er harmoni, glæde og skønhed og at få denne energi til at afspejle sig i personlighedens liv kræver ofte mange intense kampe med konfliktende kræfter af disharmoni. Arbejdet med visualisering og Oplysende meditation er en af de mest effektive metoder til at forvandle de fastlåste mønstre i bevidstheden. Gennem sjælsterapi, der er en effektiv meditationsteknik kan vi befri de delpersonligheder og den bevidsthed, der er fanget i fortidens gamle historier og bringe den ind i hjertets væren.

Motto: ”Jeg harmoniserer og skaber skønhed ”
Målrettet den kreative personlighedstype
Teorier: Den kreative holotype, delpersonligheder og deres transformation

5. Sandhed – Jeg afslører virkeligheden som den er!

meditationsskole-10.jpgDette modul vil have fokus på indsigtsmeditation og dynamisk meditation, som er den koncentrede refleksion i pandecentret over ét eller andet aspekt, vi ønsker at forstå i dybden. Vedvarende meditation vil på et tidspunkt afsløre mange af de illusioner, vi har bygget op omkring os selv og livet. Ved at arbejde med sjælens diamantlys kan vi skrælle lag efter lag af falske selvbilleder, projektioner, illusioner og nå ind til den nøgne sandhed. Kalde en spade for en spade, som det hedder. Kvaliteter som ærlighed, præcision og krystalklar skelneevne er naturlige resultater af denne meditation.

Motto: ”Jeg afslører og forstår”
Målrettet den analytiske personlighedstype
Teorier: Den analytiske holotype, Pandecentrets funktion som oplyser, Sandhed kontra fortolkning,

6. Hengiven idealisme – Jeg overgiver mig til noget der er større!

meditationsskole-11.jpgDen hengivne meditationsform betoner vigtigheden af at overgive sig til noget der er større end én selv - Livet, Gud, Et ideal. Et eller andet, der åbner hjertets brændende hengivenhed. I hjertet lever vores kærlighed til det der er godt, sandt og smukt og det virker som en flammende ild, der opløfter os og forener os med det der er større. Det er gennem denne opløftelse, at vi oplever, at vi ikke er alene. Der er ”noget derinde” som vejleder os og støtter os når livet er svært, således at vi kan være stærke støtter når andre har det svært.  Ved at samarbejde med den større vilje får vi del i universelle energier, der løfter os op i en ”højere” verden, og som skaber flow og mening i vores liv.

Motto: ”Jeg opløfter og transcenderer”
Målrettet den dedikerede personlighedstype
Teorier: Den dedikerede holotype, anvendelse af bøn, mantras, mv.

7. Skabende manifestering – Jeg skaber indefra og ud!

meditationsskole-12.jpgDet sidste modul vil fokusere på selve den skabende proces med at bringe en ide eller intention ud i fysisk manifestation. Den skabende rituelle meditation baserer sig på tankens skabende kraft og virkningerne af nøje udvalgte ritualer eventuelt med anvendelse af musik, mantras, krystaller, bevægelser, påkaldelser etc. Denne type meditation kan være en del af en individuel praksis, men den bør også udøves som en gruppemeditation og det vil fortrinsvis være således at vi vil gå ind i denne type af meditation. Hovedfokus er at skabe helt konkrete fysiske manifestationer og virkninger i livet gennem gruppevilje og tankens skabende kraft.


Motto: ”Jeg manifesterer”
Målrettet den praktiske personlighedstype
Teorier: Den praktiske holotype, de psykologiske love, viljens virkninger, gruppemeditation, internaliseringsprocessen fra ide til virkelighed

 


 
 
Kenneth SørensenKenneth Sørensen er uddannet MA i psykosyntese på University of East London og i psykosyntese psykoterapi. Han har siden 1988 haft en daglig meditationspraksis centreret omkring en kærligheds-visdomsorienteret tilgang. Har afholdt mangfoldige kurser i meditation, personlig og spirituel udvikling samt astrologi gennem sin virksomhed Kentaur Træning og E-Academy.dk. Har udgivet flere bøger om esoterisk og integral spiritualitet på sit forlag, der også udgiver andre bøger indenfor området. Brænder i dag for sjæls- og energipsykologien, som det er hans kald at forankre i verden gennem undervisning og sit forfatterskab.

Informationer om gæstelærere kommer senere

 


 Praktiske detaljer


Format:
Uddannelsen er bygget op omkring syv weekend moduler fra fredage til søndage + en fire dages afsluttende retreat. Der er tre bøger, som indgår i studielitteraturen, derudover kommer diverse artikler. Der må også afsættes tid til mindst syv selvstændige gruppemøder undervejs i forløbet.

Såfremt du ønsker diplom til meditationsvejleder, skal der indleveres en skriftlig opgave som vurderes bestået/ikke bestået udfra en række spørgsmål til pensum og du må max have tre dages fravær. Derudover skal du have gennemført mindst 10 meditationsvejledninger på klienter, heraf en i plenum på uddannelsen.

Litteraturliste:
Storhedens Kald - Integral meditation og vejen til frihed, af Kenneth Sørensen
Åndelige Højdepunkter, af Piero Ferrucci
Dine Syv Holotyper, af Kenneth Sørensen og Søren Hauge

Skabende Meditation, af Roberto Assagioli (anbefalet)
Diverse obligatoriske artikler


Tilmelding
: Der er 2 ledige pladser ud af 14

Priser: 19.500 kr., mulighed for gratis overnatning, kursister står selv for forplejning.

Informationsaften: Kom forbi til en samtale

Kursusafvikling: tidslommen, Hadsundvej 112, 9550 Mariager www.tidslommen.dk

Tider:

15-17 marts
12-14 april
10-12 maj
14-16 juni
30-31 august og 1. september
4-6 oktober
8-10 november
9-12 januar retreat

Fredage 16-21.00
Lørdage/søndage 10-17.00

Optagelse: Sker på baggrund af en samtale med Kenneth
Sørensen.

Spørgsmål til uddannelsen og undervisningen: Kontakt Kenneth Sørensen på telefon 2513 0502 eller e-mail: info@psykosyntese.dk